Πιστοποιημένο κέντρο τηλεκατάρτισης Eπιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών

Το Σπουδαστήριο παρέχει ως αδειοτοδοτημένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 /αρ. αδείας: 2101195) εκπαίδευση πληροφορικής σε βασικές και προχωρημένες δεξιότητες καθώς και σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με μεθόδους δια ζώσης ή τηλεκατάρτισης σύγχρονης /ασύγχρονης.

Πληροφορίες στην σχετική ενότητα ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΔΒΜ1